ស៊ុន ស៊ីហម៉ានិត៖ អត្តចរិត៥ ដែលអ្នកជំនួញបិទទ្វារកស៊ីទាំងមិនទាន់លើកយីហោ

អ្នកដឹកនាំជំនួញរកស៊ីថ្មីថ្មោងលើកទង់ជ័យស ទាំងខ្លួនឯងមិនទាន់ចូលសមរភូមិផល ដែលក្នុង…

ស៊ុន ស៊ីហម៉ានិត៖ ចង់ចេញរកស៊ីលើផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា ត្រូវមានយ័ន្តបួននេះ

វិស័យបច្ចេកវិទ្យាកំពុងតែទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីសំណាក់យុវជនជំនាន់ក្រោយ ដោយសារតែ….