ស៊ុន ស៊ីហម៉ានិត៖ អត្តចរិត៥ ដែលអ្នកជំនួញបិទទ្វារកស៊ីទាំងមិនទាន់លើកយីហោ

អ្នកដឹកនាំជំនួញរកស៊ីថ្មីថ្មោងលើកទង់ជ័យស ទាំងខ្លួនឯងមិនទាន់ចូលសមរភូមិផល ដែលក្នុង…