ស៊ុន ស៊ីហនិតនោវី៖ ៦​ យ៉ាង​សម្រាប់​អ្នក​ដែលចង់ធ្វេីការផ្លាស់ប្តូរសម្រាប់ឆ្នាំ​ថ្មី​ ២០២០

មុននឹងចូលទៅចំណុចទាំងនោះ​ ចូូរអ្នកចំណាយពេល​ ៥​ នាទី​គិតថា​ “តេីហេតុអ្វីអ្នកត្រូវធ្វេីការផ្លាស់ប្តូរ?”