គួរ​យល់​ដឹងគន្លឹះទាំង 5 ក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំដែលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងបំផុតទៅលើមនុស្សជុំវិញខ្លួនអ្នក

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ ត្រូវបានអ្នកផងទូទៅស្គាល់ថាជាគ្រឹះនៃមនុស្សគ្រប់គ្នាក្នុងការដឹកនាំខ្លួនឯង អ្នកដទៃ មិត្តភ័ក្តិ ឬក៏ក្រុមការងារ…

ស៊ុន ស៊ីហម៉ានិត៖ ៥ចំនុច ដែលបណ្តាញសង្គមអាចសម្លាប់ប្រេនអាជីវកម្មអ្នក

បណ្តាញសង្គមអាចជាវេទិកាផ្សព្វផ្សាយដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតសម្រាប់អាជីវកម្មអ្នក ក៏ប៉ុន្តែ…