គួរ​យល់​ដឹងគន្លឹះទាំង 5 ក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំដែលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងបំផុតទៅលើមនុស្សជុំវិញខ្លួនអ្នក

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ ត្រូវបានអ្នកផងទូទៅស្គាល់ថាជាគ្រឹះនៃមនុស្សគ្រប់គ្នាក្នុងការដឹកនាំខ្លួនឯង អ្នកដទៃ មិត្តភ័ក្តិ ឬក៏ក្រុមការងារ…

TSD Advance Inventory Plus POS System Guideline

The obsolete software that slows you down today will make you extinct tomorrow The pharmacy industry is burdened with clunky, old IT solutions that can’t support the business and require continuous investment to stay up and running, draining the company’s funds. Pharmacy businesses are faced with a choice: they can keep pouring money into systems…

គេឃើញបញ្ហា ខណៈពេលដែលខ្ញុំឃើញឱកាស

មនុស្សដែលជោគជ័យ ជាមនុស្សដែលហ៊ានប្រឈមមុខនឹងបញ្ហា ហើយព្យាយាមរក មធ្យោបាយដើម្បីដោះស្រាយនូវបញ្ហានោះ។ នៅពេលដែលយើងវិភាគទៅលើអ្នកជំនួញ​